Akty prawne - elektryk.slupsk.pl

Przejdź do treści
Akty prawne
Obowiązujące akty prawne
Wykaz aktów prawnych dotyczących obowiązku i terminów wykonywania pomiarów elektrycznych i kontroli technicznych obiektów budowlanych.
Ustawa z 02.02.1996r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 24 z 01.03.1996r. - poz. 110 ). Rozdz. I Art. 207, Rozdz. III Art. 213, Art. 214.
Ustawa "Prawo budowlane"  z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 ). Art. 61  - 64. ( Jednolity tekst 2000r.).
Zarządzenie M.G. i E. z dnia  17.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych. ( M.P. nr 25 z dnia 04.09.1987r. poz. 200 )  Załącznik do zarządzenia.
PN-84/E-02033 - Oświetlenie  wnętrz światłem elektrycznym. [Zmiany BI 4/87 poz.24,  PN-84/E-02033/Az2:2003 Zastąpiona przez PN-EN 12464-1 :2003 oraz PN-EN 12464-1 :2004]

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z 7.07.1994r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414].

Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają "Wytyczne wykonywania badań okresowych" opracowane przez COBR "Elektromontaż" w 1999r.

Wiążącym jest także Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 nr.80 poz.912).


CZASOOKRESY POMIARÓW EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Lp. Rodzaj pomieszczenia Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami
Rezystancji izolacji Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
1 O wyziewach żrących Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
2 Zagrożone wybuchem Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
3 Otwarta przestrzeń Nie rzadziej niż co 5 lat Nie rzadziej niż co 1 rok
4 Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100% i przejściowo wilgotne (75 do 100%) Nie rzadziej niż co 5 lat Nie rzadziej niż co 1 rok
5 Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C) Nie rzadziej niż co 5 lat Nie rzadziej niż co 1 rok
6 Zagrożone pożarem Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 lat
7 * Stwarzające zagrożenie dla ludzi(ZL I, ZLII i ZL III) Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 lat
8 Zapylone Nie rzadziej niż co 5 lat Nie rzadziej niż co 5 lat
9 Pozostałe nie wymienione w p.1-8 Nie rzadziej niż co 5 lat Nie rzadziej niż co 5 lat
Lp.7- bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Pracownicy odpowiedzialni za zarządzaniem budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej niż co 1 rok.
W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( np. pożar  obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne.
Pomieszczenia stwarzające zagrożenie dla ludzi można podzielić na trzy grupy:

ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
ZL II - Budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

CZASOOKRESY POZOSTAŁYCH POMIARÓW
Lp. Rodzaj pomiarów Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami
1 Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w  obiektach zagrożonych wybuchem (np. stacje beznynowe) Nie rzadziej niż  co 1 rok
2 Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach nie wymienionych w p.1 Nie rzadziej niż co 5 lat
3 Pomiary natężenia oświetlenia Nie rzadziej niż co 5 lat. Zalecane co 2 lata.
Ustawa z 02.02.1996r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 24 z 01.03.1996r. - poz. 110 ).
Rozdz. I  Art. 207, Rozdz. III Art. 213, Art. 214.
Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 ). Art. 61  - 64. ( Jednolity tekst 2000r.).
Zarządzenie M.G. i E. z dnia  17.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci  elektroenergetycznych. ( M.P. nr 25 z dnia 04.09.1987r. poz. 200 )  
Załącznik do zarządzenia.
PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. [Zmiany BI 4/87 poz.24,  PN-84/E-02033/Az2:2003 Zastąpiona przez PN-EN 12464-1 :2003 oraz PN-EN 12464-1 :2004]
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z 7.07.1994r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414].
Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają "Wytyczne wykonywania badań okresowych" opracowane przez COBR "Elektromontaż" w 1999r.
Wiążącym jest także Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 nr.80 poz.912).

Copyright by elektryk@elektryk.slupsk.pl 2018
Wróć do spisu treści