Cennik - elektryk.slupsk.pl

Przejdź do treści
Cennik
Firma stosuje elastyczne ceny w danym regionie, poprzedzone najnowszymi cennikami SECOCENBUD

Roboty montażowe nowych instalacji
Punkt 230 V gniazdo/oświetlenie :

   do 10 punktów 165,00- /pkt.
   powyżej 10 punktów 140,00- /pkt.
   Punkt rolet zasilanych 195,00 zł/szt.
   Punkt domofonowy 230,00 zł/szt.

Punkt siłowy 400 V:
   do 5 punktów 230,00- /pkt.
   powyżej 5 punktów 180,00- /pkt.
   Podłączenie kuchni elektrycznej 190,00- /szt.
   Podłączenie przepływowego podgrzewacza wody 190,00- /szt.

Montaż osprzętu: gniazda, wyłączniki, oprawy
   Montaż gniazda 230V 22,00- /szt.
   Montaż wyłącznika 18,00- /szt.
   Montaż gniazdka tel. komp. TV 45,00- /szt.
   Montaż gniazda siłowego 60,00- /szt.
   Montaż wtyczki siłowej 60,00- /szt.
   Montaż oprawy oświetleniowej od 55,00- /szt. do 70,00- /szt.

Montaż rozdzielnicy bezpiecznikowej:
   do 6 bezpieczników (S 301/303) 360,00- /szt.
   powyżej 6 bezpieczników (S 301/303) 340,00- /szt.

Układanie przewodów w ziemi
   Wykop ręczny do 1 mb 0,7m głębokości 340,00 zł/mb.
   Ułożenie bednarki 50,00 zł/mb.
   Ułożenie kabla do 5x35 45,00 zł/mb.
   Ułożenie folii 12,00 zł/mb.
   Zasypanie 190,00 zł/mb.

Pomiary elektryczne:
   Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej :
   do 10 pomiarów 36,00- /pom.
   od 11 do 30 pomiarów 20,00- /pom.
   od 31 do 60 pomiarów 15,00- /pom.
   od 61 do 100 pomiarów 13,00- /pom.
   Pomiar skuteczności wyłącznika, różnicowo-prądowy (czas wyłączenia, napięcie dotykowe)
   do 5 pomiarów 40,00- /pom.
   powyżej 5 pomiarów 55,00- /pom.
   Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3-faz
   do 5 pomiarów 90,00- /pom.
   powyżej 5 pomiarów 65,00- /pom.
   Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1-faz
   do 5 pomiarów 45,00- /pom.
   powyżej 5 pomiarów 35,00- /pom.
   Pomiar oświetlenia
   do 5 pomiarów 100,00- /pom.
   powyżej 5 pomiarów 70,00- /pom.
  Pomiar elektronarzędzi stacjonarnych oraz przenośnych
  do 10 pomiarów 75,00- /pom
  powyżej od 40,00- /pom
  Pomiar instalacji odgromowej
   Sprawdzenie dokumentacji ryczałt 155,00-
   Oględziny elementów ochrony odgromowej zewnętrznej ryczałt 490,00-
  Odkopanie uziomu w 2 miejscach (w razie stwierdzenia wadliwości,  rozszerzony nakład pracy zostanie uzgodniony ze zleceniodawcą) szt.  105,00-
   Oględziny elementów ochrony odgromowej wewnętrznej, w tym  głównych połączeń wyrównawczych oraz ograniczników przepięć w  rozdzielnicy głównej,      rozdzielnicach oddziałowych i instalacji  informatycznych ryczałt 450.00-
   Pomiar rezystancji przejścia w punktach pomiarowych urządzenia piorunochronnego szt. 75,00-
   Koszty użycia podnośnika do sprawdzenia zwodów na kominach 570,00-
   UWAGA 1:
   Wyżej podane ceny nie zawierają podatku VAT oraz zawierają ceny robocizny bez materiału.
   UWAGA 2:
   W przypadku, gdy materiał zapewnia wykonawca do cen materiałów dolicza się koszty zakupu około 5%.
Copyright by elektryk@elektryk.slupsk.pl 2018
Wróć do spisu treści